Slide background

 

Szanowni Państ­wo,
serdecznie zaprasza­my do sko­rzys­ta­nia z naszej ofer­ty. W razie pytań prosimy o kon­takt tele­fon­iczny lub sko­rzys­tanie z odpowied­niego for­mu­la­rza kon­tak­towego poniżej.
Odpowiemy na każde Państ­wa zapytanie.

Wyce­na nieruchomości
Podzi­ał nieruchomości
Doradzt­wo w real­iza­cji inwestycji
Inwen­taryza­c­je architek­ton­iczno — budowlane
Świadect­wa charak­terysty­ki energetycznej
Pro­jek­ty architektoniczno-budowlane,
tech­niczne i wykonawcze
Nadzór inwest­ors­ki i budowlany
Rena­ta Makowska
+48 692 462 285
Mar­ta Makowska
+48 607 420 852
Artur Makows­ki
+48 726 300 982
Rena­ta Makowska
+48 692 462 285
    Math Captcha + 35 = 45


      Math Captcha 17 − = 15