Slide background

Oper­at sza­cunkowy jest autorską opinią rzec­zoz­naw­cy majątkowego i stanowi doku­ment urzę­dowy sporząd­zony wyłącznie na piśmie. Wyce­na nieru­chomoś­ci to postępowanie, efek­tem którego jest oper­at sza­cunkowy określa­ją­cy wartość nieruchomości.

Wyce­na nieru­chomoś­ci sporządzana jest dla następu­ją­cych celów:

 • ustal­e­nia ceny kup­na – sprzedaży,
 • zabez­pieczenia wierzytel­noś­ci banków (kredytów),
 • zniesienia współwłas­noś­ci,
 • podzi­ału majątku wspólnego,
 • postępowań spad­kowych,
 • wyna­grodzenia za bezu­mowne korzystanie,
 • wyna­grodzenia za ustanowie­nie służeb­noś­ci przesyłu,
 • ustal­e­nie wielkoś­ci opłaty skar­bowej (podatek od spad­ków i darow­izn lub od czyn­noś­ci cywilno – prawnych),
 • postępowa­nia podatkowego (odwoła­nia od decyzji Urzę­du Skarbowego),
 • ustal­e­nia ceny wywoław­czej sprzedaży,
 • aktu­al­iza­cji opłat z tytułu użytkowa­nia wieczystego,
 • ustal­e­nia amortyza­cji środ­ków trwałych,
 • wnoszenia wkładów niepi­eniężnych (apor­tu),
 • ustal­e­nia odszkodowa­nia za szkody (np. za służeb­ność przesyłu, za grunty zajęte pod dro­gi, z tytułu wywłaszczenia lub cza­sowego zaję­cia nieru­chomoś­ci, przeprowadzenia przez nieru­chomość urządzeń tech­nicznych itp.),
 • ustal­e­nia wysokoś­ci ubezpieczenia,
 • ustal­e­nia i rozliczenia wartoś­ci ponie­sionych nakładów,
 • zal­iczenia mienia pozostaw­ionego za granicą na poczet naby­cia nieru­chomoś­ci itp.
 • nal­iczenia opłat i podatków (np. nal­icze­nie lub aktu­al­iza­c­ja opłat z tytułu użytkowa­nia wieczys­tego grun­tu, opłat adi­a­cenc­kich, opłat planisty­cznych, podat­ki od spad­ków i darow­izn lub od czyn­noś­ci cywilno – prawnych itp.),
 • pry­watyza­cyjnych i uwłaszczeniowych.

W pro­ce­sie wyce­ny nieru­chomoś­ci niezbędne są następu­jące dokumenty:

 • dla nieru­chomoś­ci lokalowej:
  • aktu­al­ny odpis z księ­gi wieczys­tej lub numer księ­gi wieczystej,
  • akt notar­i­al­ny lub inny doku­ment określa­ją­cy pra­wo do nieruchomości,
  • wyp­is z rejestru lokali,
  • wyp­is z rejestru gruntów,
  • inne np. rzut lokalu, eksper­tyzy itp.
  •  
 • dla nieru­chomoś­ci grun­towej niezabudowanej:
  • aktu­al­ny odpis z księ­gi wieczys­tej lub numer księ­gi wieczystej,
  • akt notar­i­al­ny lub inny doku­ment określa­ją­cy pra­wo do nieruchomości,
  • wyp­is z rejestru gruntów,
  • mapa ewiden­cyj­na lub zasadnicza,
  • zaświad­cze­nie o przez­nacze­niu terenu w miejs­cowym planie zagospo­darowa­nia przestrzennego,
  • inne istotne dokumenty.
 • dla nieru­chomoś­ci grun­towej zabudowanej:
  • aktu­al­ny odpis z księ­gi wieczys­tej lub numer księ­gi wieczystej,
  • akt notar­i­al­ny lub inny doku­ment określa­ją­cy pra­wo do nieruchomości,
  • wyp­is z rejestru grun­tów i budynków,
  • decyz­ja o poz­wole­niu na budowę,
  • mapa ewiden­cyj­na lub zasadnicza,
  • zaświad­cze­nie o przez­nacze­niu terenu, w miejs­cowym planie zagospo­darowa­nia przestrzennego,
  • doku­men­tac­ja architek­ton­iczno – budowlana,
  • inne istotne dokumenty.

Kosz­ty wyceny

Koszt sporządzenia wyce­ny zależy od następu­ją­cych czynników:

 • charak­teru, wielkoś­ci i rodza­ju częś­ci skład­owych nieru­chomoś­ci stanow­iącej przed­miot wyceny,
 • nakładu pra­cy rzec­zoz­naw­cy majątkowego niezbęd­nego do wyko­na­nia czyn­noś­ci, koniecznych dla właś­ci­wego przeprowadzenia pro­ce­su wyceny,
 • ter­minu i warunk­ów wyko­na­nia czyn­noś­ci szacunkowych,
 • kwal­i­fikacji zawodowych rzec­zoz­naw­cy majątkowego,
 • kosztów ponos­zonych przez rzec­zoz­naw­cę majątkowego w związku z wyko­nany­mi przez niego czyn­noś­ci­a­mi (dojazd, wyszukanie i przy­go­towanie doku­men­tów źródłowych, opłaty, podatki),
 • stop­nia rozpoz­na­nia przez wykon­aw­cę rynku lokalnego dla danej wyce­ny w momen­cie jej rozpoczynania.

Koszt usłu­gi usta­lany jest każ­do­ra­zowo indy­wid­u­al­nie dla każdego klien­ta w zależnoś­ci od powyższych czynników.

Pod­stawy prawne:

 • Ustawa z dnia 21 sierp­nia 1997 r. o gospo­darce nieru­chomoś­ci­a­mi (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 z późniejszy­mi zmianami)
 • Roz­porządze­nie Rady Min­istrów z dnia 21 wrześ­nia 2004 r. w spraw­ie wyce­ny nieru­chomoś­ci i sporządza­nia oper­atu szacunkowego,(Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 z późniejszy­mi zmianami)
 • Roz­porządze­nie Min­is­tra Finan­sów z dnia 20 grud­nia 2013 r. w spraw­ie obow­iązkowego ubez­pieczenia odpowiedzial­noś­ci cywilnej przed­siębior­cy prowadzącego dzi­ałal­ność w zakre­sie czyn­noś­ci rzec­zoz­naw­st­wa majątkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1620)
 • Powszechne Kra­jowe Zasady Wyceny
 • Kodeks ety­ki zawodowej

Inwen­taryza­c­ja architek­ton­iczno – budowlana to opra­cow­anie tech­niczne zaw­ier­a­jące opis, doku­men­tację fotograficzną i rysun­ki przed­staw­ia­jące aktu­al­ny stan ist­niejącego budynku. Inwen­taryza­c­ja pow­sta­je na pod­staw­ie wiz­ji lokalnej i wyko­nanych pomi­arów, opra­cow­anie to jest wyłącznie odt­worze­niem stanu rzeczywistego.

Zakres i cel inwen­taryza­cji
Inwen­taryza­c­ja architek­ton­iczno – budowlana przed­staw­ia­ją­ca aktu­al­ny stan ist­niejącego budynku pozwala ustal­ić powierzch­nię użytkową lokalu lub budynku. Koniecz­na jest jako załącznik do wniosku o podzi­ał budynku na samodzielne lokale, do uzyska­nia zaświad­czenia o samodziel­noś­ci lokalu oraz do przeprowadzenia zmi­any sposobu użytkowa­nia nieru­chomoś­ci.
Na pod­staw­ie sporząd­zonej inwen­taryza­cji moż­na również dokon­ać legal­iza­cji samowoli budowlanej oraz planować prace remon­towe w zakre­sie ele­men­tów niekon­struk­cyjnych, aranżacji wnętrz i rozprowadzenia nowych insta­lacji.
Inwen­taryza­c­ja architek­ton­iczno – budowlana rozsz­er­zona o eksper­tyzę budowlaną może posłużyć jako pod­stawa do sporządzenia pro­jek­tu nad­bu­dowy, rozbu­dowy lub prze­bu­dowy ist­niejącego budynku. Na pod­staw­ie rozsz­er­zonej inwen­taryza­cji moż­na planować prace remon­towe ingeru­jące w ele­men­ty kon­struk­cyjne budynku.

Inwen­taryza­c­ja architek­ton­iczno – budowlana sporządzana jest zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi ustawa­mi, roz­porządzeni­a­mi i odpowied­ni­mi normami:

 • Ustawa Pra­wo Budowlane
 • Ustawa o ochronie praw loka­torów, mieszkan­iowym zaso­bie gminy
 • Ustawa o podatkach i opłat­ach lokalnych
 • Roz­porządze­nie w spraw­ie szczegółowego zakre­su i formy pro­jek­tu budowlanego
 • Nor­ma PN-ISO 9836:1997
 • Nor­ma PN-70/B‑02365

Świadect­wo charak­terysty­ki ener­gety­cznej budynku (cer­ty­fikat ener­gety­czny) jest ele­mentem doku­men­tacji tech­nicznej nieru­chomoś­ci, który określa zapotrze­bowanie na energię niezbęd­ną do zaspoko­je­nia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub jego samodziel­nej częś­ci. Opra­cow­anie to pow­sta­je na pod­staw­ie pro­jek­tu, wiz­ji lokalnej oraz wiedzy na tem­at zas­tosowanych mate­ri­ałów budowlanych i rozwiązań technicznych.

Świadect­wo charak­terysty­ki ener­gety­cznej sporządza się dla budynku lub lokalu ist­niejącego. Dla nowych inwest­y­cji opra­cow­anie to należy dołączyć do zaw­iadomienia o zakończe­niu budowy lub do wniosku o udzie­le­nie poz­wole­nia na użytkowanie. W pro­ce­sie sprzedaży i wyna­j­mu lokalu właś­ci­ciel lub zarząd­ca zobow­iązany jest do przekaza­nia naby­w­cy lub najem­cy aktu­al­nego świadect­wa charak­terysty­ki ener­gety­cznej dla przed­mio­tu umowy.

Pod­czas pro­jek­towa­nia nowego budynku wyma­gana jest charak­terysty­ka ener­gety­cz­na, która jest doku­mentem pokrewnym do świadect­wa charak­terysty­ki ener­gety­cznej i określa zapotrze­bowanie na energię zgod­nie ze stanem pro­jek­towym. Charak­terysty­ka ener­gety­cz­na jest częś­cią Pro­jek­tu Technicznego.

Świadect­wo charak­terysty­ki ener­gety­cznej sporządzane jest zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi ustawa­mi, roz­porządzeni­a­mi, dyrek­ty­wa­mi oraz odpowied­ni­mi normami:

 • Ustawa Pra­wo Budowlane
 • Ustawa o charak­terystyce ener­gety­cznej budynków
 • Roz­porządze­nie w spraw­ie metodologii wyz­nacza­nia charak­terysty­ki ener­gety­cznej budynku i lokalu mieszkalnego lub częś­ci budynku oraz świadectw energetycznych
 • Dyrek­ty­wa Par­la­men­tu Europe­jskiego w spraw­ie charak­terysty­ki ener­gety­cznej budynków
 • PN-EN 15217
 • PN-EN 15603
 • PN-EN ISO 13789
 • PN-EN ISO 13790:2009