Nasza strona uży­wa ciasteczek cook­ie. Co to oznacza?

Pli­ki cookies

Nie zbier­amy w żaden sposób infor­ma­cji, które samodziel­nie pozwala­ją na iden­ty­fikację poszczegól­nych użytkown­ików bez ich zgody.

Poli­ty­ka pry­wat­noś­ci Google Analytics

W celach anal­i­ty­cznych wit­ry­na korzys­ta z usłu­gi Google Ana­lyt­ics. Usłu­ga ta jest udostęp­ni­ana przez Google, Inc. (“Google”). Google Ana­lyt­ics uży­wa “cook­ies”, czyli plików tek­stowych umieszczanych na kom­put­erze użytkown­i­ka w celu umożli­wienia wit­rynie przeanal­i­zowa­nia sposobu w jaki użytkown­i­cy z niej korzys­ta­ją. Infor­ma­c­je (zaw­ier­a­jące również adres IP) gen­erowane w ten sposób są przekazy­wane spółce Google i prze­chowywane przez nią na ser­w­er­ach w Stanach Zjed­noc­zonych. Google korzys­ta z tych infor­ma­cji w celu oce­ny korzys­ta­nia z wit­ryny przez użytkown­i­ka, tworzenia raportów doty­czą­cych ruchu na stronach dla oper­a­torów wit­ryn oraz świad­czenia innych usług związanych z ruchem na wit­ry­nach inter­ne­towych i korzys­taniem z internetu.

Google może również przekazy­wać te infor­ma­c­je osobom trzec­im, jeżeli będzie zobow­iązane to uczynić na pod­staw­ie przepisów prawa lub w przy­pad­ku, gdy oso­by te przetwarza­ją takie infor­ma­c­je w imie­niu Google. Google nie będzie łączyło adresu IPużytkown­i­ka z żad­ny­mi inny­mi dany­mi będą­cy­mi w jego posiadaniu.

Użytkown­ik może zrezyg­nować z cook­ies wybier­a­jąc odpowied­nie ustaw­ienia w przeglą­darce, jed­nak należy pamię­tać, że w takim przy­pad­ku korzys­tanie z wszys­t­kich funkcji wit­ryny może okazać się niemożli­we. Korzys­ta­jąc z niniejszej wit­ryny inter­ne­towej użytkown­ik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google doty­czą­cych go danych w sposób i w celach określonych powyżej.