Slide background

 

Biuro Tech­niczne REMABUD Rena­ta Makows­ka” założone zostało w 2009 roku. Od tego cza­su nieprz­er­wanie pros­pe­ru­je­my na rynku nieru­chomoś­ci i rynku budowlanym.
Wiodą­cym pro­filem naszej dzi­ałal­noś­ci od początku była wyce­na nieru­chomoś­ci oraz świadect­wa charak­terysty­ki ener­gety­cznej, jed­nak dzię­ki ambicji, zaan­gażowa­niu oraz doświad­cze­niu pra­cown­ików posz­erzyliśmy zakres usług między inny­mi o inwen­taryza­c­je architek­ton­iczno-budowlane, pro­jek­towanie budynków i nad­zorowanie inwest­y­cji. Posi­adamy wszelkie wyma­gane uprawnienia pozwala­jące na real­i­zowanie wybranych zle­ceń oraz sys­tem­aty­cznie uczest­niczymy w szkole­ni­ach z zakre­su ofer­owanych usług oraz tem­atów pokrewnych.
Jesteśmy gotowi na kom­plek­sowe real­i­zowanie zle­ceń przy współpra­cy z zau­fany­mi fir­ma­mi z branży real­iza­cji inwest­y­cji, pośred­nict­wa nieru­chomoś­ci oraz z inny­mi fir­ma­mi rynku nieru­chomoś­ci i usług budowlanych. Naszy­mi klien­ta­mi są oso­by fizy­czne, pod­mio­ty gospo­dar­cze i pub­liczne, insty­tuc­je finan­sowe oraz ban­ki. W ramach prowad­zonej dzi­ałal­noś­ci uczest­niczymy również w prze­tar­gach zgod­nie z ustawą o zamówieni­ach pub­licznych. Obszarem naszego dzi­ała­nia są głównie wojew­ództ­wa wielkopol­skie, lubuskie i dolnośląskie.

Zakres dzi­ałal­noś­ci:

  • wyce­na nieruchomości
  • podzi­ał nieruchomości
  • inwen­taryza­c­je architek­ton­iczno – budowlane
  • świadect­wa charak­terysty­ki energetycznej
  • pro­jek­ty architek­ton­iczno-budowlane, tech­niczne i wykonawcze
  • nadzór inwest­ors­ki i budowlany
  • doradzt­wo w real­iza­cji inwestycji